Erasmus+

"WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW ZE SZKOŁAMI PROWADZĄCYMI KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
NA PRZYKŁADZIE LABORATORIÓW KOMPETENCJI WE WŁOSKICH SZKOŁACH"

ERASMUS+ KA210-VET - Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

Projekt realizujemy przez 12 miesięcy: od 09.05.2022 do 08.05.2023

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 30 000 EURO

Cel projektu


Celem ogólnym projektu jest zdobycie wiedzy na temat narzędzi służących rozwojowi współpracy pomiędzy edukacją a pracodawcami poprzez zapoznanie się z metodą laboratorium kompetencji we włoskiej instytucji edukacyjnej - przykładem sprawdzonej metody kształcenia dualnego. Raport końcowy będzie zawierał informacje na temat metody oraz rekomendacje do jej stosowania w Małopolsce. Wizyta studyjna Polaków we Włoszech pozwoli na zbudowanie grupy ambasadorów tego rozwiązania.

Wyznaczyliśmy trzy główne cele projektu:

  • Podniesienie kompetencji dyrektorów szkół kształcenia zawodowego w zakresie dostosowywania programu kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku i polskich przedsiębiorców na przykładzie włoskiego laboratorium kompetencji VET.
  • Podniesienie kompetencji dyrektorów HR firm przemysłowych w zakresie współpracy i dialogu z edukacją oraz nadawania jej kierunku rozwoju.
  • Podniesienie kompetencji dyrektorów generalnych firm przemysłowych w zakresie współpracy i dialogu z edukacją oraz nadawania jej kierunku rozwoju.

Realizując działania projektowe chcemy nadać kierunek, pomóc zrozumieć zależności, dać wiedzę i umiejętności uczestnikom projektu w zakresie współpracy instytucji edukacyjnych z biznesem. Wszystko po to, aby mogli oni samodzielnie nawiązywać współpracę na linii firma-szkoła, co zwiększy szanse młodych ludzi na zatrudnienie i przyczyni się do wzrostu kapitału pracowniczego w małopolskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Doświadczenie i wiedza zdobyte podczas realizacji projektu pozwolą uczestnikom na zapewnienie jakości i lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do rzeczywistych potrzeb rynku pracy - co bezpośrednio wiąże się z głównym priorytetem projektu.

W trakcie trwania projektu uczestnicy dwukrotnie wypełnią kwestionariusz, aby zweryfikować poziom wiedzy - przed i po udziale w wizytach studyjnych we Włoszech. Celem jest zwiększenie wskaźnika wiedzy o min. 80%.

Naszą misją jest rozwój sektora VET, polepszenie jakości kształcenia, urozmaicenie oferty edukacyjnej, wzrost kompetencji przedstawicieli tego sektora, a także otwarcie drzwi do współprac z małopolskimi firmami przemysłowymi - które pozwolą dyrektorom tych firm na wzrost kapitału pracowniczego.

O naszym Partnerze


Heuresis pełni rolę lidera tego projektu, realizujemy go we współpracy z Partnerem z Włoch - firmą Novareckon.

Novareckon to innowacyjna firma z sektora MŚP oraz spółką spin-off włoskiego uniwersytetu publicznego. Novareckon
pozyskuje i pomaga tworzyć wiedzę na uniwersytetach i w ośrodkach badawczych oraz rozpowszechnia ją wśród
interesariuszy, takich jak instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, organizacje non-profit i obywatele. Umiejętności, które mogą być aktywowane przez Novareckon dotyczą w szczególności zarządzania wiedzą, rozwoju narzędzi i platform ICT,
otwartych innowacji, analizy wpływu i opłacalności, kursów i szkoleń zorientowanych na pracę, wykorzystania i planów
biznesowych, rozpowszechniania na poziomie UE.

Od 2011 roku firma Novareckon stworzyła rozległą międzynarodową sieć organizacji partnerskich, która obejmuje szeroki wachlarz instytucji i przedsiębiorstw z całej Unii Europejskiej, EOG i innych krajów. Sieć Novareckon ma charakter ponadsektorowy i obejmuje podmioty zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.