Programy rozwojowe

Dlaczego warto szkolić się u nas?

Mamy wyjątkową zdolność łączenia ogromnej energii działania
i pasji tworzenia z pragmatycznym podejściem, ukierunkowanym na cel.
Efekty realizacji naszych autorskich i licencjonowanych rozwiązań można
z łatwością ocenić i zmierzyć. Wymagamy wiele zarówno od uczestników
naszych szkoleń, jak i od samych siebie, doskonaląc nieustannie własny warsztat.

3W –  to nasza autorska metodyka pracy, która zapewnia wysoką efektywność
działań rozwojowych i skuteczne nabywanie nowych kompetencji przy jednoczesnej weryfikacji dotychczasowej wiedzy uczestników szkoleń.

Naszymi klientami są zarówno światowe korporacje, jak i organizacje sektora małych
i średnich przedsiębiorstw oraz osoby indywidualne pragnące potwierdzić swoje praktyczne umiejętności.
W ciągu piętnastu lat naszej działalności, kilkanaście tysięcy osób rozwinęło swoje kompetencje,
a kilkadziesiąt firm i organizacji otrzymało wsparcie w procesach rozwojowych.

W Europie jesteśmy wyłącznymi przedstawicielami American Certification Institute ACI®
oraz International Purchasing and Supply Chain Management Institute
IPSCMI®.
Instytucje te od lat zajmują sie profesjonalnym szkoleniem i potwierdzaniem kwalifikacji osób na stanowiskach kierowniczych oraz wysokospecjalistycznych.
W oparciu o wieloletnie doświadczenie w szkoleniu ludzi różnych profesji, nasz zespół opracował wyjątkowe programy rozwojowe serii Excellence In:

Cykl Excellence in Management® – przeznaczony dla managerów oraz osób zarządzających działami
lub firmami. W jego skład wchodzą:

Certified International Management Professional® (CIMP®)

LIDER I PRZYWÓDCA – WARTOŚCI I ZACHOWANIA

Obejmuje zagadnienia związane z efektywnym przywództwem, kluczowymi
wartościami menedżera, stylami kierowania i budowaniem zaufania i autorytetu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODEJMOWANIE DECYZJI

Obejmuje m.in. takie tematy jak style i typy myślenia, procesy i narzędzia pracy
z problemem, grupowe rozwiązywanie problemów oraz techniki i błędy decyzyjne.

DOSKONALENIE ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ I OPTYMALIZACJA PROCESÓW

W tym module proponujemy m.in. tematy związane z poprawą produktywności
z wykorzystaniem japońskich technik Kaizen i 6S, zagadnienie łańcucha wartości w firmie,
narzędzia eliminacji marnotrawstwa i procesy innowacyjne w organizacjach.

 

Certified International Professional Manager® (CIPM®)

ZARZĄDZANIE KLUCZOWYMI KAPITAŁAMI FIRMY

Obejmuje m.in. zagadnienia związane z rozwojem kapitału wiedzy w firmie, zarządzaniem
i rozwojem kapitału klientów, a także zarządzaniem kapitałem relacji i zaufania, kapitałem społecznym
oraz kapitałem finansowym i wartością firmy jako wypadkowej efektywności gospodarowania.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Obejmuje m.in. takie tematy jak formułowanie celów strategicznych w odniesieniu
do rynku macierzystego, jak i globalnego, metody i narzędzia analizy strategicznej
na usługach strategii firmy oraz wymagania i trendy globalne w odniesieniu
do strategii firmy, planowanie procesu zmian w firmie oraz zarządzanie konfliktem.

MANAGER JAKO KATALIZATOR ZMIAN

W tym module proponujemy m.in. tematy związane z zarządzaniem zmianą, przezwyciężaniem oporów
w zmianach oraz przywództwem w sytuacji zmiany.

ZARZĄDZANIE PERSONELEM I KOMPETENCJAMI

W jego zakres wchodzą: analiza zasobów kompetencji, weryfikacja i ocena kompetencji, planowanie
i rozwój kompetencji oraz menedżerskie narzędzia rozwoju kompetencji.

 

Cykl Excellence in HR Management® – przeznaczony dla HR managerów zarządzających ludźmi.
W jego skład wchodzą:

Certified Human Resource Management Professional® (CHRMP®)

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Obejmuje m.in. zagadnienia związane z projektowaniem procesów rekrutacyjnych poprzez planowanie etapu rekrutacji, selekcji i wdrożenia, analizowaniem i opisywaniem stanowisk pracy, planowaniem i alokowaniem zasobów ludzkich w firmie, wdrażaniem programów doskonalenia efektywności i tworzeniem
oraz zastosowaniem międzynarodowych standardów zarządzania zasobami ludzkimi.

SYSTEMY OCENIANIA PRACOWNIKÓW

Obejmuje m.in. takie tematy jak diagnozowanie potencjału kompetencyjnego w firmie, określanie docelowego poziomu kwalifikacji i umiejętności pracowników, stosowanie systemów ocen okresowych, dobieranie kryteriów, metod oraz  technik oceniania, a także gromadzenie informacji koniecznych do podejmowania decyzji personalnych, dostarczanie informacji zwrotnych ocenianym pracownikom oraz wdrażanie wyników oceny okresowej do procesu motywowania.

SYSTEMY WYNAGRADZANIA

Zawiera zagadnienia związane z diagnozowaniem determinantów wynagradzania finansowego w ramach firmy, projektowaniem siatki wynagrodzeń, projektowaniem motywacyjnego systemu benefitów zgodnie
z uregulowaniami prawnymi i polityką kosztową firmy, mierzeniem efektywności pracy dla osiągania celów strategicznych organizacji, projektowaniem właściwych wskaźników wydajności oraz formułowaniem strategii wynagradzania zgodnie z międzynarodowymi standardami.

 

Certified Human Resource Manager® (CHRM®)

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Obejmuje m.in. zagadnienia związane z formułowaniem celów strategicznych firmy
w odniesieniu do rynku macierzystego, jak i globalnego oraz metody i narzędzia analizy strategicznej,
a także wymagania i trendy globalne w odniesieniu do strategii firmy

oraz planowanie procesu zmian i zarządzanie konfliktem.

PRZYWÓDZTWO I MOTYWACJA

Zawiera m.in. takie tematy jak współczesne podejście do zarządzania, rola przywództwa w zwiększaniu efektywności organizacji, modele decyzyjne, budowanie zespołów pracowniczych i zarządzanie współpracą, kompetencje komunikacyjne w odniesieniu do różnych form komunikacji oraz techniki i narzędzia wpływu
na poziom motywacji pracowników.

NARZĘDZIA PRACY HR MANAGERA

Obejmuje m.in. tematykę związaną z projektowaniem i stosowaniem narzędzi oceny okresowej, budowaniem ścieżek kariery, planowaniem rozwoju jednostek i firmy oraz planowaniem procesów rekrutacji i selekcji
w oparciu o opis stanowiska,
rodzaj pracy i wymagania kompetencyjne.

SZKOLENIA I ROZWÓJ

W jego zakres wchodzą m.in. zagadnienia dotyczące budowania systemu zarządzania talentami w firmie, budowania siatki kompetencyjnej i zarządzania kompetencjami, prowadzenia procesu identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych i rozwojowych
oraz wykorzystania konsultingu, coachingu oraz mentoringu w procesie rozwojowym pracowników

 

Cykl Excellent Business Trainer® – dla trenerów oraz osób zajmujących się rozwojem pracowników,
jak i zarządzaniem procesami rozwojowymi w firmie.
W jego skład wchodzą:

Certified International Professional Trainer ® (CIPT®)

TRENER I JEGO KOMPETENCJE BRANŻOWE

Obejmuje m.in. zagadnienia związane z efektywną realizacją cyklu szkoleniowego
od analizy ról zawodowych począwszy, poprzez identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych,
do ewaluacji włącznie.

TRENER I JEGO ŚRODOWISKO SZKOLENIOWE

Zawiera m.in. takie tematy jak efektywne prowadzenie procesu szkoleniowego,
w tym projektowanie szkoleń, dobór adekwatnych metod szkoleniowych, prowadzenie szkolenia, świadome stymulowanie oraz zarządzanie procesem grupowym.

TRENER JAKO AGENT ZMIAN W ORGANIZACJI

Obejmuje m.in. tematy związane z zarządzanie zmianą, stymulowanie zespołów
do wdrażania zmiany oraz przywództwo w sytuacji zmiany.

 

Certified International Professional Training Manager® (CIPTM®)

BUDOWANIE I POMNAŻANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Obejmuje m.in. zagadnienia związane z pomiarem kapitału ludzkiego z wykorzystaniem rozmaitych wskaźników jakościowych i ilościowych.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ROZWOJOWYMI

Obejmuje m.in. takie tematy jak zarządzanie kompetencjami i kapitałem ludzkim
w ramach projektów rozwojowych oraz efektywne stosowanie metod pracy rozwojowej
z pojedynczymi osobami i grupami.

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ZASOBÓW LUDZKICH W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

Zawiera m.in. tematy  związane z zarządzaniem rozwojem pracowników ściśle powiązanym
z rozwojem firmy, wpływem rozwoju jednostek na działanie firmy oraz wzrostem konkurencyjności.Program Excellence in Negociations® – przeznaczony dla negocjatorów
oraz osób prowadzących rozmowy biznesowe i handlowe.

Certified International Professional Negotiator® (CIPN®)

PSYCHOLOGIA NEGOCJACJI

Obejmuje m.in. zagadnienia związane z psychologicznymi prawami negocjacji,
wywieraniem wpływu społecznego w trakcie negocjacji, autoanalizą reakcji
na socjotechniki oraz kompetencjami zawodowymi negocjatora.

PROWADZENIE NEGOCJACJI

Obejmuje m.in. takie tematy jak przygotowanie do negocjacji, proces negocjacyjny,
strategia, scenariusz, styl (3S negocjacyjne), metody, techniki i taktyki stosowane
w procesach negocjacyjnych.

NEGOCJACJE GLOBALNE

Zawiera m.in. zagadnienia związane z uwarunkowaniami i różnicami kulturowymi
w procesach negocjacyjnych oraz zależnościami między krajem pochodzenia negocjatora a wartościami
i stylami prowadzenia negocjacji.

ETYKIETA W PROCESIE NEGOCJACJI

W jego zakres wchodzą zagadnienia dotyczące m.in. protokołu dyplomatycznego,
etykiety w rozmowach negocjacyjnych oraz zachowań w różnych sytuacjach biznesowych
i negocjacyjnych.


 

Cztery poziomy kwalifikacji.

W zależności od indywidualnego poziomu doświadczenia zawodowego, który ustalamy
w badaniu kompetencji, każdemu uczestnikowi dobieramy odpowiedni moduł szkoleniowy
i gruntownie przygotowujemy do zdania egzaminu oraz zdobycia międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe na najwyższym poziomie.

 

Jaka jest struktura programów rozwojowych?

 • Badanie:
  Zdiagnozowanie poziomu kompetencji zawodowych uczestnika, w stosunku
  do standardu, daje nam cenną wiedzę na temat luk kompetencyjnych,
  które należy uzupełnić.
  Dzięki badaniu możemy precyzyjnie określić zakres materiału szkoleniowego
  do przyswojenia podczas lekcji e-learnigowych lub blendedlearningowych.
 • E-learning:
  Fabularyzowane lekcje, ujęte w kilka pakietów tematycznych. Jest to zastrzyk wymaganej wiedzy teoretycznej podanej w przystępny sposób.
 • Blended learning:
  Praktyczne zajęcia realizowane podczas zjazdów stacjonarnych.
  Polegają na pracy z trenerem w zakresie najważniejszych zagadnień,
  wymaganych standardem. Zajęcia wspomagane są lekcjami e-learnigowymi.
 • Egzamin:
  Sprawdzenie zdobytych kompetencji, zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu.
  Jest to formalne potwierdzenie posiadanych kwalifikacji.

W tradycyjnej formule każdy program rozwojowy trwałby od 100 do 160 godzin
w ciągu jednego roku kalendarzowego. Dzięki przyjętej przez nas formule
z nieograniczonym dostępem do wiedzy on – line, nauka zajmuje uczestnikowi
od 48 do 84 godzin bez ograniczenia zawartości merytorycznej.Szkolenia „szyte na miarę”.

Poza główną ofertą serii Excellence In®, dla klientów wymagających bardzo indywidualnego podejścia,
jesteśmy w stanie stworzyć program dopasowany do różnych oczekiwań.

Nasza oferta jest elastyczna, ale każde szkolenie posiada stałe elementy:
innowacyjne metody pracy, sprawdzone techniki uczenia się oraz mierzalne efekty.

Prowadzimy szkolenia z następujących obszarów:

Zarządzanie strategiczne,
Zarządzanie zasobami ludzkimi,
Zarządzanie jakością,
Wspieranie rozwoju osobistego,
Savoir-vivre w biznesie.

Skontaktuj się z nami, a zbadamy o Twoje potrzeby i pomożemy Ci się doskonalić.

kontakt_heuresis