Profesjonalny Manager

Jedyny taki kierunek studiów w Polsce, który przygotowuje do zdania międzynarodowego egzaminu certyfikującego American Certification Institute®, potwierdzającego kwalifikacje Profesjonalnego Managera na całym świecie.

Wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim zapraszamy na nowy kierunek studiów podyplomowych: Profesjonalny Manager. Program studiów został stworzony w oparciu o praktyczne certyfikowane szkolenia dla managerów.

Cel studiów


Celem studiów jest podniesienie kompetencji uczestników studiów w zakresie pełnienia funkcji managerskich oraz w obszarze treningu ludzi dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. W wyniku realizacji studiów zostaną podniesione kwalifikacje osób pełniących role managerskie i zarządcze oraz osób przygotowujących się do objęcia funkcji kierowniczych/zarządczych.

Zagadnienia ujęte w programie mają za zadanie podnieść kompetencje kierowników, liderów zarządzających zespołami, odpowiedzialnych za efektywne wykonywanie bieżących zadań i operacji. Program jest w szczególności oparty na kształtowaniu umiejętności – ma charakter praktyczny i użyteczny, wyposaża w przydatne narzędzia.

Adresaci


Studia podyplomowe skierowane są do:

 • Absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie),
 • Kierowników, liderów, osób pełniących funkcje zarządcze w organizacjach lub przygotowujących się do objęcia stanowisk związanych z zarządzaniem.

Program


Przedmiot 1 - Doskonalenie organizacji wewnętrznej i optymalizacja procesów

 • Zarządzanie organizacją opartą na wiedzy
 • Rola managera w organizacji opartej o wiedzę
 • Doskonalenie procesów w organizacji opartej o wiedzę
 • Procesy innowacyjne w organizacjach
 • Zarządzanie projektem

Przedmiot 2 - Manager jako katalizator zmian

 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Przezwyciężanie oporów w zmianach
 • Przywództwo w sytuacji zmiany

Przedmiot 3 - Zarządzanie kompetencjami

 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Przezwyciężanie oporów w zmianach
 • Przywództwo w sytuacji zmiany

Przedmiot 4 – Mentoring, coaching, facyliacja, sety – jako narzędzia rozwijania jednostek i zespołów

 • Mentoring, coaching, facylitacja – podobieństwa i różnice
 • Mentoring – cele, uczestnicy, charakter relacji, proces, narzędzia
 • Coaching – cele, rodzaje, uczestnicy, charakter relacji, proces, narzędzia
 • Facylitacja – cele, uczestnicy, proces, narzędzia

Przedmiot 5 – Kompetencje trenera na poziomie managerskim

 • Efektywne prowadzenie procesu szkoleniowego, w tym zwłaszcza projektowanie szkoleń, dobór metod szkoleniowych adekwatnych dla celu szkolenia oraz prowadzenie szkolenia i świadome stymulowanie i zarządzanie procesem grupowym
 • Zarządzanie zmianą w procesie zarządzania kompetencjami
 • Zarządzanie kompetencjami i kapitałem ludzkim w ramach projektów rozwojowych
 • Planowanie projektu, dobór celów, dobór narzędzi oraz wskaźniki i kryteria sukcesu projektu
 • Synergia w doborze i stosowaniu metod rozwojowych
 • Synergia w realizacji zróżnicowanych programów rozwojowych

Kadra


dr Dorota Bis - Kierownik studiów

Wieloletni nauczyciel akademicki, prowadzący szkolenia, konsultacje, wykłady dotyczące zarządzania. Koordynator projektów, Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji, Trener – Akredytacja Trenerska: Ceriificate of VCC Trainer (standard training aessions in Coaching, Career Advice). Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Profesjonalny Manager oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami profilaktycznymi, posiadająca certyfikat menedżera Certified International Professional Management Executive® (CIPM)®. Ukończyła szkolenie bazowe z zakresu mediacji (PCM)

Klaudia Kossowska-Roczniak - Koordynator studiów, egzaminator

Wiceprezes Zarządu w Heuresis Sp. z o.o. Realizuje konsulting w zakresie HRM, prowadzi projekty rekrutacyjne i rozwojowe. Posiada 20-letnie doświadczenie w działalności związanej z rozwojem personelu oraz wieloletnie doświadczenie jako dyrektor personalny. Posiada certyfikaty Certified Human Resource Management Executive® (CHRME®) oraz Certified International Professional Training Manager® (CIPTM®). Przedstawiciel i egzaminator z ramienia instytucji certyfikującej.

Barbara Matyaszek-Szarek - Wykładowca

Współzałożycielka Heuresis, Prezes Zarządu. Certyfikowana trenerka, konsultantka zarządzania, autorka unikatowych programów rozwojowych. Uczestniczy w pracach Advisory Board IPSCMI i ACI. Posiada certyfikaty negocjatora Certified International Professional Negotiator® (CIPN®), menedżera Certified International Professional Management Executive® (CIPME®), HR menedżera Certified Human Resource Management Executive® (CHRME®) oraz trenera Certified International Professional Training Consultant ® (CIPTC®).

Krystyna Kornas - Wykładowca

Trener biznesu oraz umiejętności psychospołecznych, Coach i Team Coach ICF, certyfikowany konsultant MTQ48® w badaniu oraz rozwijaniu odporności psychicznej. Manager z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem, Project Manager IPMA®; posiada certyfikaty Certified Human Resource Management Executive® (CHRME®) oraz Certified International Professional Negotiator (CIPN®)licencjonowany doradca zawodowy.

Małgorzata Janczarek - Wykładowca

Małgorzata specjalizuje się w realizacji działań konsultingowych i szkoleniowych z zakresu zarządzania projektami, komunikacji interpersonalnej. Aktualnie pracuje jako doradca i trener przy projektach rozwojowych, standaryzacyjnych i optymalizacyjnych w organizacjach. Pomaga pozyskiwać środki z Funduszy Europejskich. Pełni też funkcję metodyka zespołów ds. opracowania kwalifikacji rynkowych oraz aktywnie promuje postawę wobec uczenia się przez całe życie i rozwoju własnego. Posiada certyfikaty trenera Certified International Professional Training Manager® (CIPTM®) oraz menedżera Certified International Professional Manager® (CIPM)®.

Małgorzata Józwik - Wykładowca

Małgorzata specjalizuje się w realizacji działań konsultingowych i szkoleniowych z zakresu zarządzania organizacją, projektowania programów rozwojowych w zakresie kompetencji interpersonalnych. Pomaga pozyskiwać środki z Funduszy Europejskich i aktywnie promuje postawę wobec uczenia się przez całe życie i rozwoju własnego. Posiada certyfikaty trenera Certified International Professional Training Manager® (CIPTM®) oraz menedżera Certified International Professional Manager® (CIPM)®.

Jacek Sypniewski - Wykładowca

Jacek specjalizuje się w realizacji działań konsultingowych i szkoleniowych z zakresu zarządzania ludźmi w zespołach. Aktualnie obok pracy szkoleniowca prowadzi badania w ramach doktoratu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz współtworzy Doktorancką Pracownię Konsultingu Społecznego prowadzącą działania wspierające organizacje, które nie mogą sobie pozwolić na płatne projekty konsultingowe. Od 2007 prowadzi Laboratorium Efektywnej Nauki Piękny Umysł

Kompetencje


Kompetencje specjalistyczne

Zarządzanie na szczeblu organizacji, zespołu i podwładnych

Kompetencje
społeczne

Motywowanie, delegowanie, rozwijanie kompetencji

Kompetencje informatyczne

Obsługa programu do zarządzania organizacją SmartManager.cloud

Kompetencje w zakresie komunikacji

Wspieranie postaw sprzyjających rozwój współpracy, wsparcia społecznego, poszanowania różnorodności, etyki w prowadzeniu działań biznesowych

Kwalifikacje


Absolwent studiów jest uprawniony do przystąpienia do egzaminu i uzyskania międzynarodowego certyfikatu American Certification Institute®. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mają absolwentom ułatwić rozwiązywanie problemów zarządzania a także mogą ułatwić prowadzenie procesów zarządczych.

W zakresie wiedzy uczestnik:

 • Charakteryzuje zasady przygotowania zmiany w organizacji oraz reakcji pracowników na różnych etapach zmiany.
 • Rozróżnia funkcje i role pracownika w zespole oraz organizacji.
 • Opisuje organizację projektu rozwojowego.
 • Charakteryzuje cykl rozwoju organizacji.
 • Konstruuje cele rozwojowe dla podwładnych uwzględniając ich kompetencje oraz predyspozycje.
 • Identyfikuje cele organizacji uwzględniając jej strategię i pozycję rynkową.
 • Opisuje sposób pomiaru kapitału ludzkiego.

W zakresie umiejętności uczestnik:

 • Planuje rozwój kompetencji pracownika w oparciu o modele rozwoju kompetencji
 • Projektuje zakres i sposób przeprowadzenia procesu zmian w zespole i organizacji.
 • Mierzy poziom kapitału ludzkiego w organizacji
 • Dobiera i stosuje narzędzia rozwoju kapitału ludzkiego
 • Identyfikuje potrzeby rozwojowe w organizacji
 • Planuje i prowadzi spotkania z zespołem w sytuacji zmiany lub konfliktu.
 • Planuje i prowadzi indywidualne rozmowy motywujące, wyjaśniające, dyscyplinujące oraz rozmowy komunikujące zwolnienie z pracy z członkami zespołu w sytuacji konfliktu lub zmiany.
 • Komunikuje się w sytuacji realizacji projektu rozwojowego.
 • Prezentuje metody i sposoby samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia procesu komunikacji z zespołem i/lub członkami zespołu indywidualnie w sytuacji zmiany.
 • Organizuje projekt rozwojowy, planuje role i zadania w projekcie rozwojowym.
 • Planuje uczenie się własne i podległych pracowników, uwzględnia preferencje osobiste oraz potrzeby organizacji w kontekście rozwoju osobistego i rozwoju pracowników.

W zakresie kompetencji społecznych (postawy) uczestnik:

 • Dokonuje oceny przedmiotu zmiany oraz ocenia planowany sposób przeprowadzenia procesu zmian w zespole i organizacji.
 • Dokonuje oceny zakresu projektu rozwojowego oraz ocenia planowany sposób jego przeprowadzenia.
 • Prezentuje postawę gotowości do uczestniczenia w zmianach organizacyjnych i wspierania pracowników w procesie zmiany.
 • Prezentuje postawę gotowości do samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia procesu komunikacji z zespołem i/lub członkami zespołu indywidualnie w sytuacji zmiany.
 • Prezentuje postawę gotowości do korzystania z projektów rozwojowych na potrzeby rozwoju organizacji.
 • Prezentuje postawę gotowości do prowadzenia szkoleń w oparciu o standardy.

Po zdaniu egzaminu końcowego słuchacz jest gotowy do przystąpienia do egzaminu Certified International Professional Management Executive®, w ramach którego może uzyskać międzynarodowy certyfikatu American Certification Institute® i potwierdzić swoje kwalifikacje na poziomie międzynarodowym.

Opinie uczestników studiów w 2019 roku

Opłaty


Opłata za semestr: 5 000 zł Ilość semestrów:2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Rekrutacja

Więcej informacji oraz wymagania i dokumenty rekrutacyjne na stronie KUL: http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/profesjonalny-manager/