Formularz samooceny


szkoleniadoradztwobadaniainne


Raz w miesiącu lub częściejKilka razy w rokuRaz w roku lub rzadziejIncydentalnie

1 bardzo źle 2 raczej źle 3 trudno powiedzieć> 4 raczej dobrze 5 bardzo dobrze

kontakt_heuresis