Szkolenie dla menedżerów HR Certified Human Resource Manager (8 dni)

Szkolenie: Szkolenie dla menedżerów HR Certified Human Resource Manager (8 dni)

Prowadzący: Instruktor Certified Human Resource Management Executive
Miasto: Gdańsk
Termin: 19-20 wrzesień I zjazd

Szczegóły programu rozwojowego, certyfikowanego szkolenia otwartego dla menedżerów HR: https://heuresis.pl/szkolenia-menedżerskie/

Zamawiający
Dane uczestnika
Załącz wymagane plikiLP NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA
WYMOGU FORMALNEGO W ZAKRESIE
CERTYFIKACJI
1 Życiorys zawodowy wymagane
2 Zestawienie referencji i oświadczeń
wskazujące posiadane sześcioletnie
doświadczenie zawodowe
wymagane
3 Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego
wykształcenia
wymagane

Klikając przycisk wyślij akceptujesz Regulamin oraz Politykę prywatności

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMOGÓW FORMALNYCH W ZAKRESIE WERYFIKACJI DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO UCZESTNIKA SZKOLENIA

LP NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA
WYMOGU FORMALNEGO W ZAKRESIE
CERTYFIKACJI
1 Życiorys zawodowy wymagane
2 Zestawienie referencji i oświadczeń
wskazujące posiadane sześcioletnie
doświadczenie zawodowe
wymagane
3 Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego
wykształcenia
wymagane

Organizatorem programu Certified Human Resource Manager® (CHRM)® jest Heuresis Sp. z o. o. z siedzibą w 30-102 Kraków, przy ul. Syrokomli 11/8, reprezentowana przez Panią Barbarę Matyaszek-Szarek, Prezesa Zarządu. Dane rejestrowe firmy: NIP: 675-12-44-510, KRS: 0000009246.

Warunki umowy:
Program rozwojowy Certified Human Resource Manager® (CHRM)® adresowany do pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi, którzy zajmują się rozwojem zasobów ludzkich w organizacjach, wskazane jest sześć lat doświadczenia zawodowego.

Przesyłając do Organizatora zgłoszenie Zamawiający deklaruje spełnienie kryteriów uczestnictwa
opisanych w ofercie oraz akceptuje wszystkie jej zapisy.

 • 1. Podstawą wzięcia udziału w programie rozwojowym jest przesłanie do Organizatora faksem
  lub e-mailem wypełnionego i podpisanego przez uprawnioną osobę formularza zgłoszeniowego,
  stanowiącego potwierdzenie uczestnictwa w programie rozwojowym na zasadach przedstawionych
  w ofercie programu rozwojowego. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do
  zapłaty ceny programu rozwojowego według cen dotyczących poszczególnych elementów „ścieżki
  rozwojowej” i przestrzegania warunków umowy.
 • 2. Zamawiający uczestniczyć będzie w modułach lub pakietach zgodnie z wybraną przez siebie „ścieżką
  rozwojową” poprzez zaznaczenie ‘X” przy wybranej pozycji.
 • 3. Faktura VAT jest standardowo wystawiana i wysyłana pocztą elektroniczną lub faksem po otrzymaniu
  wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego. Formę i terminy płatności zawiera
  poniższa tabela.
 • 4. Koszt uczestnictwa w programie rozwojowym wynosi: maksymalnie 7900,00 zł netto*+ 410$ koszt
  egzaminu certyfikującego wraz z certyfikacją + obowiązująca stawka VAT
  * Prosimy zaznaczyć opcję cenową zgodnie z wybraną ścieżką rozwojową.
 • 5. Płatność za przeprowadzone szkolenie zostanie dokonana według opcji zaznaczonej w tabeli, zgodnie
  z opisaną formą i terminem płatności na wskazany w fakturze rachunek bankowy.
 • 6. Datą uznania wpłaty jest dzień jej zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora.
 • 7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w pełnym programie rozwojowym:
  – do 14 dni przed realizacją badania kompetencji bez ponoszenia kosztów,
  –  do 3 dni przed realizacją badania kompetencji, jednocześnie zobowiązując się do uiszczenia
  opłaty manipulacyjnej w wysokości 500,00 zł + podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką VAT ,
  która może zostać potrącona z kwoty wpłaconej tytułem uczestnictwa w programie rozwojowym.
 • 8. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, w terminie krótszym niż trzy dni przed
  realizacją badania, uczestnik zobowiązany jest do zapłaty łącznej kwoty wykazanej w pkt. 4 i 5
  formularza zgłoszeniowego.
 • 9. W przypadku odwołania realizacji programu rozwojowego z przyczyn leżących po stronie
  Organizatora, całość kwoty wpłaconej tytułem uczestnictwa zostanie niezwłocznie zwrócona
  Uczestnikowi.
 • 10. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Materiały szkoleniowe ani ich części nie mogą być kopiowane,
  tłumaczone na języki obce, wykorzystywane przez żadną inną organizację w czasie szkoleń
  seminariów, warsztatów organizowanych w Polsce bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora i
  bez uiszczenia wymaganej opłaty licencyjnej.
 • 11. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu
  cywilnego.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją szkoleń i prowadzeniem certyfikacji przez HEURESIS Sp. z o. o. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. (Tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz.926 ze zm).